Leveringsvoorwaarden

UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
VOOR VERF EN DRUKINKT E.A

Vijftiende uitgave


Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op
alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen
en diensten, die door verkoper in de handel worden gebracht en/of verstrekt. Koper aanvaardt
de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht.
Algemene of specifieke door de koper gehanteerde Inkoopvoorwaarden worden door de
verkoper niet aanvaard en zijn op de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen,
overeenkomsten en leveringen niet van toepassing tenzij en nadat de bedoelde Inkoopvoorwaarden
uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper (en, indien deze een rechtspersoon is,
door een bestuurder daarvan) van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie.
Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige Inkoopvoorwaarden
zal in geen geval met zich brengen, dat die Inkoopvoorwaarden ook op andere transacties
tussen koper en verkoper van toepassing (zullen) zijn.
Indien en voorzover een aanbieding en/of overeenkomst tussen koper en verkoper van de
door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of overeenkomsten afwijkende bepalingen
bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten,
blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 2. OFFERTEN, ADVIEZEN EN BESTELLINGEN
Alle offerten zijn vrijblijvend, evenwel met dien verstande dat verkoper aan de in schriftelijke
prijsofferten opgegeven netto prijzen is gebonden gedurende een periode van 14 dagen, te
rekenen van de verzending van de betreffende prijsofferte. Alle prijzen zijn in netto contant,
zonder korting en exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen. Wordt een
bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze
ongeacht vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van de
uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd. Voor elke overeengekomen hoeveelheid
is een speling van 10 % toegelaten met dien verstande, dat koper verplicht is 10 % minder of
meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kg., resp. 1 ltr. Verkoper is
indien hij niet aan een terzake uitgebrachte offerte is gehouden gerechtigd orders niet te
accepteren. Hij is in dat geval gehouden koper daarvan bericht te zenden binnen 5 werkdagen,
te rekenen van de ontvangst van de order.

Artikel 3. LEVERING
Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op het afgesproken
tijdstip aan koper aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer heeft
verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien koper weigert de
goederen in ontvangst te nemen, in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag en
andere noodzakelijke kosten voor rekening van koper komen. Het aanbod tot levering wordt
met levering gelijk gesteld. Bij weigering van inontvangstneming van de goederen zal verkoper
deze tot 30 dagen na aanbiedingen opslaan. Hij zal koper schriftelijk berichten dat
deze de goederen kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na ommekomst van deze
UVL 15 VVVF
termijn is verkoper gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover
te beschikken.
Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is geldt als zodanig een termijn
van vier maanden, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is. Na verloop
van deze termijn, dan wel van de overeengekomen afroeptermijn heeft verkoper het recht
zonder inachtneming van enige krediettermijn betaling van de op afroep verkochte goederen
te vorderen.

Artikel 4. VERTRAAGDE LEVERING
Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, generlei recht
op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst.
Wanneer nochtans bij de overeenkomst is bedongen, dat de levering op een bepaald tijdstip
zal geschieden en koper aan verkoper schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen
geval mag worden overschreden, dan is koper gerechtigd, om na het verstrijken van de overeengekomen
termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomst zonder
rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd kopers recht op schadevergoeding
behoudens in geval van overmacht aan de zijde van verkoper. Hij is verplicht verkoper hiervan
onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Overeengekomen leverdata zijn streefdata,
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 5. OVERMACHT
Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het
aangaan der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale
uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals: oorlog
of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is,
gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of
andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen, zomede toeleveranciers of
producenten die, op welke grond dan ook - geheel of gedeeltelijk - hun verplichtingen jegens
verkoper niet nakomen.
In geval van overmacht heeft verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder
gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

Artikel 6. VOORUITBETALING/ZEKERHEIDSTELLING
Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van koper te verlangen
alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien koper met de verlangde
vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op verkoper
rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van alle
schaden, kosten en interessen door koper.

Artikel 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan het moment
waarop alle vorderingen uit deze of eerdere leveranties van verkoper op koper volledig door
koper zijn gekweten.
De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet aan
zijn verplichtingen heeft voldaan of verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet
aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in
rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde
die de goederen bij terugname blijken te hebben.
UVL 15 VVVF
Het in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud laat onverlet het feit dat het risico van het
gebruik en de opslag van de geleverde goederen, een en ander in de ruimste zin des
woords, vanaf het moment van de daadwerkelijke aflevering overgaat op koper.

Artikel 8. EMBALLAGE
Slechts binnen zes maanden na factuurdatum, franco magazijn, teruggezonden emballage,
die in gave staat is en die in rekening was gebracht, geeft recht op vergoeding van berekende
waarde. Van afkeuring van emballage wordt koper binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk
kennis gegeven, waarna deze emballage een week te zijner beschikking wordt gehouden,
na afloop waarvan verkoper vrij is zich zonder enige verplichting tot schadevergoeding
daarvan te ontdoen. Niet afzonderlijk op de factuur berekende emballage wordt door verkoper
niet teruggenomen.

Artikel 9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van eigen naam en
fabrieksmerk. Koper erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, octrooirechten,
merkenrechten, handelsnaamrechten etc.) met betrekking tot de van verkoper
gekochte goederen, c.q. met betrekking tot de door verkoper ter beschikking gestelde zaken
als bijvoorbeeld technische informatiebladen, reclamemateriaal etc. berusten bij verkoper,
c.q. bij een van de vennootschappen van de groep waarvan verkoper deel uitmaakt.
Koper zal deze rechten eerbiedigen en is gehouden zich ter zake te gedragen conform de
door verkoper gegeven instructies.
Voorzover koper constateert dat op de intellectuele eigendomsrechten als in dit artikel bedoeld
inbreuk wordt gemaakt door derden, is koper gehouden verkoper daarvan direct op de
hoogte te stellen.
Het is koper niet toegestaan enig merk of ander onderscheidingsteken van verkoper te
gebruiken als (onderdeel van) een internetdomeinnaam of alfanumeriek telefoonnummer.
Koper verleent aan verkoper toestemming om alle van koper afkomstige (verkoop) informatie
in een databank op te nemen en te gebruiken. Alle rechten op deze databank berusten bij de
verkoper.

Artikel 10. KLACHTEN
1. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van koper niet op
en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen de in
deze paragraaf omschreven termijnen.
2. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is
overgegaan terwijl koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige
controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische
onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen.
3. Klachten betreffende manco's, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende
de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen
na aflevering der goederen.
4. Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden
binnen 14 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft
ontdekt, doch in geen geval later dan zes maanden na levering van de goederen.
Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld dienen de
klachten binnen deze termijn te worden ingediend.
5. De ondeugdelijkheid van geleverde verfproducten kan door koper - met uitsluiting van
elk ander bewijsmiddel - slechts worden aangetoond door het overleggen van een
UVL 15 VVVF
rapport van het meest geëigende onderdeel van TNO, waarbij de kosten van rapportage
ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij. Voor alle overige producten
geldt geen bindende bewijsregeling.
6. De ondeugdelijkheid van geleverde drukinkten kan door koper met alle middelen worden
aangetoond met dien verstande, dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt
het niet voldoen aan de bij verkoper ten aanzien van het product geldende
specificatie(s).
7. De schadevergoedingsplicht van verkoper terzake van ondeugdelijkheid van geleverde
goederen, voor documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspectie,
zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan 3 ½ x het factuurbedrag van
het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen. In geen geval is verkoper
aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook
geleden.
8. Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde
zijn als die welke door de verkoper zijn geleverd.

Artikel 11. BETALINGEN
1. Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 30 dagen na
factuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen. Verrekening met enige vordering
op verkoper is uitgesloten.
2. Indien in het factuurbedrag uitdrukkelijk een kredietbeperkingstoeslag is opgenomen,
wordt deze geacht tot het factuurbedrag te behoren en mag deze uitsluitend in mindering
worden gebracht indien de factuur voor het overige binnen 30 dagen na
factuurdatum is betaald.
3. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niét tijdig voldoet, is hij aan verkoper een
rente verschuldigd van 1 ¼ % van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte
daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden.
Indien op enig moment de wettelijke rente ex artikel 6: 119 a. B.W. hoger is dan de
rente die verschuldigd is krachtens de in dit lid opgenomen renteclausule, is verkoper
gerechtigd aanspraak te maken op de rente krachtens artikel 6: 119 a. B.W., waarbij de
rente zal worden berekend op de wijze als aangegeven in bedoeld artikel.
4. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door verkoper aangegeven wijze zijn verricht.
Het staat verkoper vrij door hem ontvangen betalingen af te boeken op de openstaande
kosten, de vervallen rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien
koper heeft aangegeven dat een betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een
bepaalde factuur of uit het overgemaakt bedrag blijkt dat koper beoogde een bepaalde
factuur te voldoen.
5. Indien koper doordat de betalingstermijn is verstreken in verzuim is, is verkoper
gerechtigd het hem toekomend bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige
verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd.
Verkoper heeft het recht alle met koper gesloten overeenkomsten te ontbinden indien
koper de verplichting uit een met verkoper gesloten overeenkomst niet nakomt, wanneer
aan koper surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien koper in staat
van faillissement wordt verklaard.
6. Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te
vorderen, die door niet-betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als
de buitengerechtelijke inningskosten.
7. Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper verschuldigd in elk geval, waarin
verkoper zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij
bedragen 12 % van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd met
de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van € 11,50 Indien
UVL 15 VVVF
koper de hoofdsom, vermeerderd met de opgelopen rente en verhoogd met buitengerechtelijke
inningskosten, betaalt binnen 14 dagen nadat hem de schriftelijke aanmaning
tot betaling is toegezonden door een derde, aan wie verkoper de invordering
heeft opgedragen, dan bedragen de buitengerechtelijke inningskosten 5 % van het
verschuldigde bedrag, zijnde het factuurbedrag, vermeerderd met de opgelopen rente
volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van € 11,50.
8. Verkoper is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uitgave aan buitengerechtelijke
inningskosten is vervallen. Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt, is
laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag, en de daarop drukkende gerechtelijke
en/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van faillissementsaanvrage
verschuldigd.

Artikel 12. GESCHILLEN
Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen zullen alle
geschillen (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen), welk tussen partijen
mochten ontstaan naar aanleiding van deze Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of
van nadere overeenkomsten, bij uitsluiting berecht worden door de rechtbank in het arrondissement
waarbinnen verkoper is gevestigd, voorzover het geschil tot de competentie van
een rechtbank behoort en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank
daarvoor bevoegd verklaard heeft.
Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht.

webshop temporarily closed

Please note no orders can be placed via the website at this moment. For orders please contact customer service at +31 23 5248131 or by email verkoop@agacolor.com

Geachte bezoeker. Onze webshop is tijdelijk gesloten. Voor orders gelieve contact op te nemen met onze customer service tel 023 5248131 of via email verkoop@agacolor.com